JM Teaching Aids - шаблон joomla Новости

Autism Arica

Asociația pentru Recuperarea și Integrarea Copiilor cu Autism
  • terapie
  • terapie autism

    "Tine minte: cand simti ca ti-e greu, numara pana la 10 si poti sa te ridici"
    (Psiholog Clinician Specialist Carmen Hotar)

  • terapie autism

Ordinul nr.5574 din 07.10.2011

Metodologia din 07.10.2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 785 din 04. 11.2011

CAPITOLUL I - Dispozitii generale
Articolul 1.
Invatamantul special integrat reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in unitati de invatamant de masa. Aceasta trebuie sa corespunda nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvata a potentialului de invatare/dezvoltare si prin asigurarea reabilitarii, recuperarii si compensarii deficientelor ori tulburarilor, dificultatilor de invatare. Copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz.
Articolul 2.
Serviciile educationale de sprijin pentru persoane cu cerinte educationale speciale se organizeaza si functioneaza in conformitate cu principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar.
Articolul 3.
in intelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) deficienta - absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (leziune anatomica, tulburare fiziologica sau psihologica) a individului, rezultand in urma unei maladii, unui accident ori a unei perturbari, care il impiedica sa participe normal la activitate in societate;
b) educatie speciala - ansamblul proceselor de punere in aplicare a programelor, activitatilor de invatare si asistenta complexa de recuperare, compensare, psihoterapeutica, medicala, sociala, culturala, adaptate persoanelor care nu reusesc independent sa atinga, temporar sau pe toata durata scolarizarii, un nivel de dezvoltare corespunzator varstei, pentru formarea competentelor de baza in vederea pregatirii pentru viata de adult;
c) scoala speciala - unitatea de invatamant in care se asigura de catre profesori specializati educatie si interventie psihopedagogica persoanelor cu diferite tipuri si grade de dizabilitati/deficiente;
d) cerinte educationale speciale (CES) - necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente/dizabilitati sau tulburari/dificultati de invatare ori de alta natura, precum si o asistenta complexa (medicala, sociala, educationala etc.);
e) integrare (scolara) - procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele si cerintele scolii pe care o urmeaza, de stabilire a unor relatii afective pozitive cu membrii grupului scolar (grupa/clasa) si de desfasurare cu succes a activitatilor scolare;
f) incluziune (scolara) - procesul permanent de imbunatatire a serviciilor oferite de unitatile de invatamant pentru a cuprinde in procesul de educatie toti membrii comunitatii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultatile acestora;
g) scoala incluziva - unitatea de invatamant in care se asigura o educatie pentru toti copiii si reprezinta mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare si segregare. Copiii/Elevii din aceste unitati de invatamant beneficiaza de toate drepturile si serviciile educationale, psihoterapeutice, medicale si sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echitatii si al asigurarii egalitatii de sanse;
h) adaptare curriculara - corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu CES, din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia;
i) profesor itinerant si de sprijin - cadrul didactic cu studii superioare in domeniul psihopedagogic care desfasoara activitati de invatare, stimulare, compensare si recuperare cu persoanele cu CES integrate in unitatile de invatamant de masa, in colaborare cu toti factorii implicati;
j) plan de servicii individualizat - modalitatea de programare si coordonare coerenta a resurselor si serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrati in unitati de invatamant de masa, focalizata pe nevoile de dezvoltare ale acestora;
k) program de interventie personalizat - instrumentul de proiectare si implementare a activitatilor educational-terapeutice utilizat pentru eficientizarea activitatilor de interventie si atingerea finalitatilor prevazute in planul de servicii individualizat;
l) centrul judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si de asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) - unitatea specializata a invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, coordonata metodologic de inspectoratul scolar, care desfasoara servicii de asistenta psihopedagogica pentru parinti, copii, cadre didactice si care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, activitatea si serviciile educationale oferite de catre centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica, mediatorii scolari;
m) certificat de orientare scolara si profesionala - documentul/actul oficial eliberat de catre CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care precizeaza diagnosticul/deficienta si orienteaza copiii, elevii si tinerii cu CES in invatamantul de masa sau in invatamantul special;
n) incapacitate - limitarile functionale cauzate de disfunctionalitati/deficiente fizice, intelectuale sau senzoriale, de conditii de sanatate ori de mediu si care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate motrica sau cognitiva ori un comportament;
o) handicap - dezavantajul social rezultat in urma unei deficiente sau incapacitati si care limiteaza ori impiedica indeplinirea de catre individ a unui rol asteptat de societate;
p) dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea de sanatate a individului, factorii personali si factorii externi care reprezinta circumstantele de viata ale acestui individ. Datorita acestei relatii, impactul diverselor medii asupra aceluiasi individ, cu o stare de sanatate data, poate fi extrem de diferit. "Dizabilitatea" este termenul generic pentru afectari, limitari ale activitatii si restrictii de participare, conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii;
q) CIF - Clasificarea internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, document elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, Geneva, 2001;
r) afectare - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului ori a unei functii fiziologice, inclusiv functiile mintale. Prin notiunea de "anormalitate" se intelege aici variatiile semnificative de la norma stabilita statistic (adica o deviatie de la media populatiei stabilita conform normelor standard masurate), iar aceasta notiune trebuie utilizata exclusiv in acest sens, conform CIF;
s) functionare - termen generic pentru functiile organismului, structurile corpului, activitati si participare. Acestea denota aspectele pozitive ale interactiunii dintre individ (care are o problema de sanatate) si factorii contextuali in care se regaseste (factori de mediu si personali), conform CIF;
t) adaptare curriculara - corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu CES sau alte tipuri de cerinte educationale din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia;
u) educatie incluziva - procesul permanent de imbunatatire a institutiei scolare, avand ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a sustine participarea la procesul de invatamant a tuturor persoanelor din cadrul unei comunitati;
v) scoala profesionala speciala - institutia scolara care prin organizarea si desfasurarea procesului de predare-invatare-evaluare faciliteaza integrarea socioprofesionala a elevilor prin certificarea calificarilor profesionale;
w) liceu special - unitatea de invatamant care organizeaza si desfasoara procesul de predare-invatare-evaluare in mod special pentru elevii/tinerii cu deficiente senzoriale si motorii;
x) centru de educatie speciala, centru de resurse si asistenta educationala, centru de zi, centrul de pedagogie curativa si alte tipuri de centre - unitati de invatamant organizate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau de catre organizatii neguvernamentale in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care au ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea scolara si sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu CES. Acestea sunt considerate alternative de educatie speciala al caror continut poate fi fundamentat si pe anumite pedagogii experimentale (Montessori, Freinet, Waldorf etc.);
y) atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu CES/dizabilitati, cu care acestea desfasoara activitati de perfectionare si dezvoltare a abilitatilor, in vederea integrarii in viata activa a tinerilor; atelierul poate functiona in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre rezidentiale sau in unitati de invatamant special. 

CAPITOLUL II - Organizarea serviciilor educationale de sprijin
Articolul 4. 
In vederea realizarii atributiilor specifice in domeniul educatiei integrate, CJRAE/CMBRAE organizeaza urmatoarele activitati si servicii:
a) evalueaza si orienteaza scolar si profesional, in colaborare cu specialistii din unitatile scolare, toti copiii/elevii cu CES;
b) emite certificatul de orientare scolara si profesionala;
c) identifica unitatile de invatamant de masa de pe raza judetului/municipiului Bucuresti care asigura cele mai bune conditii de dezvoltare psihoindividuala in functie de tipul si gradul deficientei;
d) ofera consultanta de specialitate tuturor unitatilor de invatamant in vederea indeplinirii conditiilor optime pentru asigurarea serviciilor educationale de sprijin;
e) ofera consultanta de specialitate pentru parinti si elevi;
f) organizeaza echipe multidisciplinare pentru depistarea tuturor copiilor/elevilor cu CES si pentru aplicarea planurilor de servicii individualizate;
g) asigura servicii de orientare a formarii continue prin parteneriate cu institutii abilitate;
h) organizeaza intalniri de lucru, simpozioane etc. in vederea diseminarii exemplelor de bune practici in domeniul educatiei incluzive;
i) identifica, in colaborare cu specialistii unitatilor scolare, copii/elevi cu dificultati de invatare, dezvoltare sau de adaptare scolara care se gasesc la un moment dat in situatie de esec scolar ori in risc de abandon scolar si organizeaza echipe multidisciplinare care sa asigure servicii de educatie remediala, consiliere psihopedagogica in functie de nevoile pe termen lung sau scurt ale acestora.

CAPITOLUL III - Specificul serviciilor educationale de sprijin
Articolul 5.
Integrarea scolara a persoanelor cu CES se realizeaza in unitati de invatamant de masa.
Articolul 6.
Pentru integrarea eficienta a persoanelor cu CES este necesara crearea unor servicii de sprijin specializate in asistenta psihopedagogica de care sa beneficieze copiii/elevii/tinerii integrati, precum si a unor servicii de consultanta pentru cadrele didactice din scoala incluziva, ceilalti elevi, familie si comunitate.
Articolul 7.
Serviciile specializate necesare pentru realizarea integrarii copiilor cu CES sunt asigurate de profesorii itineranti si de sprijin, in colaborare cu toti factorii implicati.
Articolul 8.
(1) Pentru ocuparea unui post de profesor itinerant si de sprijin trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta, cu calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie;
b) absolvirea unui master didactic cu durata de 2 ani, cu una din specializarile din domeniul psihopedagogic;
c) efectuarea unui stagiu practic, cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, sub indrumarea unui profesor mentor cu experienta in educatia speciala.
(2) Posturile de profesor itinerant si de sprijin pot fi ocupate si de absolventii unei institutii de invatamant superior, studii de lunga durata, cu calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie.
(3) Absolventii altor specialitati/facultati, titulari pe catedrele de profesor itinerant si de sprijin, trebuie sa isi completeze studiile in termen de 6 ani de la aplicarea prezentei metodologii, prin master de 2 ani in psihopedagogie sau studii universitare de licenta nivel 1 Bologna in domeniul psihopedagogiei.
Articolul 9.
(1) Posturile didactice de profesori itineranti si de sprijin sunt normate in cadrul unitatilor de invatamant special, fiind ocupate prin concurs in conformitate cu prevederile art. 89 din Legea nr. 1/2011.
(2) in situatia in care intr-un judet nu exista o unitate de invatamant special, profesorul itinerant si de sprijin este incadrat de catre unitatea de invatamant de masa care are cei mai multi copii/elevi cu CES integrati.
(3) in functie de necesitatile locale, unitatile de invatamant pot transforma posturi/catedre didactice in posturi de profesori itineranti si de sprijin.
Articolul 10.
Activitatea unui profesor itinerant si de sprijin este normata ca activitate de invatamant special, conform art. 262 alin. (3) pct. f) din Legea nr. 1/2011.
Articolul. 11. 
(1) Normarea si incadrarea profesorilor itineranti si de sprijin se realizeaza astfel:
a) un post pentru 8-12 copii/elevi/tineri cu deficiente moderate sau usoare, integrati individual ori in grup de 2-3 elevi in grupe/clase din unitati de invatamant de masa, echivalent normei de predare de 16 ore;
b) un post pentru 4-6 copii/elevi/tineri cu deficiente grave, profunde sau asociate, integrati individual ori in grup de 2-3 elevi in grupe/clase din unitati de invatamant de masa, echivalent normei de predare de 16 ore.
(2) Cele 16 ore/saptamana aferente normei de predare se realizeaza in activitate directa cu copilul/elevul integrat, in clasa sau in sali multifunctionale/centre de resurse din unitatea de invatamant unde este inscris copilul/elevul.
Articolul 12. 
(1) Cel putin jumatate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desfasoara in grupa/clasa, in timpul activitatilor/lectiilor de predare-invatare, in parteneriat cu cadrul didactic de la grupa/clasa.
(2) Activitatea directa cu copilul/elevul integrat, in sali multifunctionale/centre de resurse din unitatea de invatamant, se desfasoara in afara orelor de curs.
(3) Numarul de ore si disciplinele de invatamant la care participa profesorul itinerant si de sprijin sunt stabilite de comun acord cu cadrele didactice de la grupa/clasa.
Articolul 13. 
(1) Categoriile de copii/elevi care beneficiaza de serviciile educationale de sprijin sunt:
a) copii/elevi cu certificat de orientare scolara si profesionala eliberat de comisia de evaluare si orientare scolara si profesionala din cadrul CJRAE/CMBRAE;
b) copii/elevi cu dificultati de invatare, de dezvoltare sau de adaptare scolara care se gasesc la un moment dat in situatie de esec scolar sau in risc de abandon scolar si beneficiaza de servicii de educatie remediala/consiliere psihopedagogica din partea cadrelor didactice de la clasa/consilierului scolar/profesorului logoped etc. in functie de evolutia elevului, cadrele didactice care au lucrat cu acesta pot recomanda evaluarea de catre comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE in vederea asigurarii unui profesor itinerant si de sprijin.
(2) Toti copiii/elevii care au fost orientati scolar catre serviciile educationale de sprijin beneficiaza de suportul psihopedagogic al unui profesor itinerant si de sprijin.
Articolul 14. 
in situatia in care elevul nu atinge standardele minime de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniu de studiu, de pregatire corespunzatoare a clasei in care se afla, desi a beneficiat de toate serviciile educationale de sprijin, acesta poate fi reorientat catre o unitate de invatamant special, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 1/2011.
Articolul 15. 
(1) in vederea depistarii precoce, CJRAE/CMBRAE constituie echipe multidisciplinare care realizeaza evaluarea tuturor copiilor cu CES sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale.
(2) Pentru realizarea activitatii prevazute la alin. (1), CJRAE/CMBRAE obtine informatii de la medici pediatri, medici de familie, psihologi, specialisti din directiile generale de asistenta si protectia copilului, cadre didactice din crese, gradinite si centre de zi etc.
Articolul 16.
(1) Toti copiii/elevii evaluati si identificati cu CES sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale vor fi orientati scolar de catre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE.
(2) Orientarea scolara se face in functie de tipul si gradul deficientei, catre unitati de invatamant de masa sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.
(3) in situatia in care copilul este orientat scolar spre unitatile de invatamant de masa, acesta va beneficia si de serviciile educationale de sprijin.
Articolul 17. 
Copilul/Elevul cu CES integrat va fi monitorizat si evaluat periodic de catre comisia interna de expertiza complexa din unitatea de invatamant special la care este incadrat profesorul itinerant si de sprijin, care ofera serviciile de sprijin.
Articolul 18. 
Anual, comisia interna de expertiza complexa realizeaza un raport pe care il trimite, impreuna cu dosarul elevului, comisiei din cadrul CJRAE/CMBRAE, propunand mentinerea tipului de orientare scolara sau modificarea acestuia, in functie de rezultatele evaluarii.
Articolul 19. 
Atributiile profesorului itinerant si de sprijin sunt urmatoarele:
a) colaboreaza cu comisia interna de expertiza complexa din unitatea de invatamant special in vederea preluarii informatiilor privind evaluarea si planul de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES integrat in invatamantul de masa;
b) colaboreaza cu toate cadrele didactice din unitatea de invatamant in care este inscris copilul/elevul in vederea realizarii unei integrari scolare eficiente si a punerii in aplicare in mod unitar a planului de servicii individualizat;
c) elaboreaza si pune in aplicare planul de interventie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, in parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;
d) realizeaza adaptarea curriculara in parteneriat cu cadrele didactice de la grupa/clasa;
e) monitorizeaza aplicarea programelor curriculare adaptate si evalueaza, in parteneriat cu cadrele didactice de la grupa/clasa, rezultatele aplicarii acestora;
f) realizeaza materiale didactice, instrumente de lucru si de evaluare specifice in colaborare cu cadrele didactice de la grupa/clasa in care sunt elevi cu CES;
g) participa, in timpul orelor de predare-invatare, la activitatile care se desfasoara in clasa;
h) participa la activitatile educative scolare si extrascolare din grupa/clasa in calitate de observator, consultant, coparticipant;
i) desfasoara activitati de stimulare cognitiva individuala sau in grup;
j) realizeaza evaluari periodice si reproiecteaza programul de interventie personalizat in functie de rezultatele obtinute;
k) consiliaza parintii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiaza de serviciile de sprijin si colaboreaza cu acestia;
l) la cererea parintilor/tutorilor si/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea si orientarea scolara de catre comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultati de invatare si nu beneficiaza de servicii educationale de sprijin.

Profesorii itineranti si de sprijin sunt salarizati in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL IV - Facilitati acordate unitatilor de invatamant integratoare
Articolul 21. 
In grupele/clasele in care sunt integrati copii/elevi cu CES care beneficiaza de servicii educationale de sprijin efectivele se diminueaza cu 2 copii/elevi pentru fiecare copil/elev integrat.
Articolul 22. 
Cadrele didactice din unitatile de invatamant integratoare beneficiaza de cursuri de formare in domeniul educatiei incluzive, organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Articolul. 23. 
(1) Cadrelor didactice care lucreaza cu copii/elevi cu CES integrati in unitati de invatamant de masa li se vor acorda in fisele de evaluare cel putin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, dar nu mai mult de 10 puncte. De punctajul acordat beneficiaza si profesorul itinerant si de sprijin.
(2) Se recomanda inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti ca, la intocmirea grilei cu punctajele prevazute pentru obtinerea gradatiei de merit si a distinctiilor, sa stabileasca pentru cadrele didactice din invatamantul de masa care integreaza copii/elevi cu CES un punctaj echivalent cu cel acordat pentru obtinerea unor performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare.

CAPITOLUL V - Dispozitii finale
Articolul 24. 
Pentru elevii cu CES integrati in unitati de invatamant de masa se asigura servicii educationale prin profesori itineranti si de sprijin pe durata invatamantului prescolar si pe intreaga perioada a scolarizarii.
Articolul 25. 
Pentru asigurarea egalitatii de sanse, toti elevii cu CES care participa la evaluarile prevazute de art. 74 din Legea nr. 1/2011 si la examenele/concursurile locale si nationale beneficiaza de adaptarea conditiilor de desfasurare a acestora, pe baza recomandarilor formulate in certificatul de orientare scolara si profesionala.
Articolul 26. 
(1) Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si a incaltamintei in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita in internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) vor fi asigurate din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant la care sunt inscrisi copiii/elevii.

Legea nr.200 din 27.06.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010

Legea Nr.200 din 27.06.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate.

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 01 iulie 2013

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articolul I
Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 2
In sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale sunt urmatoarele: depistare activa precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinica psihologica, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentala, consiliere psihologica a parintilor si a familiei, precum si servicii educationale pentru copiii cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate.
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale prevazute la art. 2. Accesul la educatie include si dreptul la invatamant.
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 5
(1) Serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate sunt acordate de profesionisti cu competenta stabilita de Colegiul Medicilor din Romania sau de Colegiul Psihologilor din Romania.
(2) Serviciile specializate pentru tulburarile din spectrul autist, precum si interventiile specializate vor fi prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Finantarea serviciilor de sanatate acordate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate se asigura din bugetul Ministerului Sanatatii sau din Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate, dupa caz, in conditiile prevazute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale stabilesc de comun acord practicile si procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale.
5) Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania si a Colegiului Psihologilor din Romania, standardele pentru serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale, adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, care vor fi cuprinse in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 6
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerului Educatiei Nationale pot incheia, cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale, protocoale de colaborare in vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate.
5. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu urmatorul cuprins:
(11 ) Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor dezvolta programe de formare profesionala continua pentru profesionistii care lucreaza cu persoane cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate.
6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Psihologilor din Romania si a organizatiilor neguvernamentale si se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii, presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ministrului educatiei nationale si ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.


Articolul II
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, prevazute la art. 9 din Legea nr. 151/2010, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, se aproba in termen de 120 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor
art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR,
MIRON TUDOR MITREA
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Legea nr. 151 din 12 iulie 2010

Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.
Art. 2. - In sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale sunt urmatoarele: depistare activa precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinica psihologica, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentala, consiliere a parintilor si a familiei.
Art. 3. - (1) Echipa multidisciplinara specializata dIn centrele de sanatate mintala, precum si alti furnizori de servicii medicale dIn unitati sanitare publice sau private este formata din: medici specialisti In psihiatrie pediatrica, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori si asistenti sociali.
(2) Continuarea si monitorizarea tratamentului se efectueaza de catre medici specialisti In psihiatrie pediatrica si/sau psihologi clinicieni si/sau psihoterapeuti, In unitatile sanitare publice ori private.


CAPITOLUL II
Depistarea activa precoce, drepturile si accesul pacientilor cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale
Art. 4. - (1) Depistarea activa precoce se efectueaza la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, in conformitate cu standardele stabilite prIn normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale prevazute la art. 2.
Art. 5. - (1) Depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari mintale asociate, oferite de profesionisti cu competenta stabilita de Colegiul Medicilor dIn Romania sau de Colegiul Psihologilor din Romania, sunt prevazute in programul national de sanatate mintala.
(2) Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Psihologilor din Romania stabilesc, de comun acord, practicile si procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale dIn cadrul programului national de sanatate mintala.
(3) Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Psihologilor din Romania elaboreaza standardele pentru serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale in tratamentul tulburarilor din spectrul autist si al tulburarilor mintale asociate, care vor fi cuprinse in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 6. - Ministerul Sanatatii, in parteneriat cu institutiile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale, elaboreaza protocoale de colaborare in vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari mintale asociate.


CAPITOLUL III
Stabilirea competentei si organizarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari mintale asociate
Art. 7. - Serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate sunt exercitate, in regim profesional, de medici specialisti in psihiatrie pediatrica si psihologi clinicieni, cu competenta stabilita de Colegiul Psihologilor din Romania.
Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor dIn Romania, Colegiul Psihologilor dIn Romania si Federatia Romana de Psihoterapie elaboreaza standardele specifice de formare in psihoterapia pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate, care vor fi cuprinse In normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Standardele specifice de formare in psihoterapia pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate cuprind:
a) standarde de formare continua, de scurta durata, de specializare in tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate pentru profesionistii atestati in psihoterapie cognitiv-comportamentala;
b) standarde de formare In interventii specializate in tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate pentru echipa multidisciplinara specializata prevazuta la art. 3.
Art. 9. - In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor dIn Romania si a Colegiului Psihologilor din Romania, elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art. 10. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) dIn Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREi DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Hotararea de Guvern nr. 430 din 2008

Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 1 mai 2008
In temeiul Articolul 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Articolul 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Se aproba Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Silviu George Didilescu
Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David
Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 430.
ANEXA 1

METODOLOGIE privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Articolul 1
(1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisia de evaluare, se organizeaza si functioneaza, potrivit prevederilor Articolul 85 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, ca organ de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean, respectiv al consiliului local din cadrul fiecarui sector al municipiului Bucuresti.
(2) Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu, precum si a prezentei metodologii.

Articolul 2
Atributiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt cele prevazute de Articolul 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicata, dupa cum urmeaza:
a) stabileste incadrarea adultului in grad de handicap;
b) stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de munca;
c) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
d) reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
e) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
f) il informeaza pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
g) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
h) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprind.

Articolul 3
(1) in exercitarea atributiilor privind incadrarea unei persoane adulte intr-un grad de handicap, prevazute la Articolul 2 lit. a), comisia de evaluare analizeaza dosarul intocmit de
serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit Articolul 88 din Legea nr. 448/2006, republicata, in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumit in continuare serviciul de evaluare complexa.
(2) Comisia de evaluare elibereaza certificatul de incadrare in grad si tip de handicap si elaboreaza programul individual de reabilitare si integrare sociala, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(3) In situatia in care rezultatul evaluarii complexe a unei persoane nu sustine incadrarea in grad de handicap, comisia de evaluare motiveaza respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor pct. II din anexa nr. 1.

Articolul 4
In exercitarea atributiilor privind orientarea profesionala a unei persoane adulte cu handicap, prevazute la Articolul 2 lit. b), comisia de evaluare elibereaza certificate de orientare profesionala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.

Articolul 5
In exercitarea atributiilor prevazute la Articolul 2 lit. c), comisia de evaluare poate stabili urmatoarele masuri de protectie a persoanelor cu handicap: a) admiterea in centre rezidentiale sau de zi, publice ori public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.

Articolul 6
(1) Exercitarea atributiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite, potrivit Articolul 2 lit. f), se realizeaza prin secretariatul comisiei de evaluare. Informatiile privind modalitatea de incadrare in grad de handicap pot fi obtinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoana fizica sau juridica interesata.
(2) Cererea-tip de evaluare complexa in vederea incadrarii in grad de handicap se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(3) Cererea-tip de evaluare complexa poate fi obtinuta de pe site-urile directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare DGASPC, de la DGASPC, primaria de domiciliu sau din alte surse.
(4) Documentele necesare in vederea evaluarii complexe sunt urmatoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexa, intocmita potrivit alin. (2);
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevazut in anexa nr. 6.
(5) Documentele medicale mentionate la alin. (4) lit. c) sunt:
a) referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, numai in situatia primei prezentari la serviciul de evaluare complexa;
c) investigatii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexa.
(6) Cererea-tip de evaluare complexa, insotita de documentele necesare prevazute la alin. (4):
a) se depune de catre persoana solicitanta la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC;
b) in cazul persoanelor care solicita reevaluarea, se depune cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad de handicap;
c) se transmite serviciului de evaluare complexa, obligatoriu, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, de catre primarie, si in termen de 24 de ore de la inregistrare, de catre DGASPC.
(7) Serviciul de evaluare complexa verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina documentele prevazute la alin. (4), si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare.
(8) Evaluarea complexa se realizeaza in maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si documentelor la serviciul de evaluare complexa.
(9) In cazul persoanelor nedeplasabile, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza. (10) Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, potrivit alin. (9), se suporta din bugetul DGASPC.

Articolul 7
In vederea obtinerii certificatului de orientare profesionala, persoana cu handicap va depune o cerere in acest sens la primaria din localitatea in a carei raza teritoriala isi are domiciliul/resedinta sau la registratura DGASPC, care o va transmite in termen de 5 zile lucratoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complexa.

Articolul 8
(1) Constituirea si componenta nominala a comisiei de evaluare se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv prin hotarare a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Articolul 13 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, precum si ale celorlalte prevederi legale in vigoare.
(2) Modificarea componentei nominale a comisiei de evaluare se aproba in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare se asigura de un secretariat care functioneaza in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiti prin dispozitie a conducatorului DGASPC.

Articolul 9
(1) Sedintele comisiei de evaluare se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor din componenta acesteia.
(2) Comisia de evaluare se intruneste obligatoriu o data pe saptamana in sedinte ordinare si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui.
(3) La lucrarile comisiei de evaluare pot participa, la cerere, si alte persoane, cu acordul presedintelui, in masura in care prezenta lor este utila.
(4) Membrii comisiilor de evaluare, cu exceptia presedintelui, constituite conform legii au dreptul la o indemnizatie de sedinta, potrivit Articolul 13 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003. Cuantumul lunar al indemnizatiei se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nu poate depasi 20% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector. Indemnizatia de sedinta se obtine impartind cuantumul lunar la numarul de sedinte stabilit de presedinte pentru luna respectiva si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care s-a participat in luna respectiva.
(5) Venitul maxim lunar ce poate fi obtinut in calitate de membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activitatii prestate, nu poate depasi cuantumul lunar stabilit potrivit alin. (4).
(6) Prezenta membrilor Comisiei de evaluare la sedintele acesteia este obligatorie. In cazul in care un membru absenteaza de la sedinte de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, acesta va fi inlocuit.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, in sedintele legal intrunite, potrivit alin. (1), cu votul majoritatii membrilor.

Articolul 10
(1) Sedintele comisiei de evaluare sunt conduse de catre presedintele acesteia.
(2) La sedinte participa, in mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fara a fi implicat in solutionarea cazurilor.

Articolul 11
Presedintele si membrii comisiei de evaluare raspund in fata consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru neindeplinirea obligatiilor care le revin potrivit legii, precum si pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispozitiilor legale.

Articolul 12
(1) Comisia de evaluare competenta sa solutioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicita incadrarea in grad de handicap sau care necesita o masura de protectie este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta persoanei in cauza.
(2) Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap si certificatele de orientare profesionala eliberate de comisia de evaluare in conditiile alin. (1) si aflate in termen de valabilitate sunt recunoscute in cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritoriala in alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorialain alta.
(3) Comisia de evaluare solutioneaza cazul in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data referirii dosarului de catre serviciul de evaluare complexa.

Articolul 13
(1) Certificatul de incadrare in grad de handicap si programul individual de integrare si reabilitare sociala, certificatul de orientare profesionala, precum si masurile Comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea in centre rezidentiale ori de zi se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, dupa caz, parintilor/reprezentantilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de catre secretariatul comisiei de evaluare.
(2) Certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala pot fi contestate, potrivit Articolul 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.
(3) Contestatiile se depun si se inregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestatia si dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare, Comisiei superioare.
(4) Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia superioara, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Articolul 14
(1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata din punct de vedere metodologic, potrivit Articolul 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, de catre Comisia superioara, care functioneaza in structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Instructiunile metodologice elaborate de Comisia superioara, precum si deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de evaluare judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Articolul 15
(1) In relatia cu serviciul de evaluare complexa, secretariatul prevazut la Articolul 8 alin. (3) inregistreaza in registrul propriu de evidenta dosarele persoanelor cu handicap solicitante, dupa realizarea evaluarii de catre serviciul de evaluare complexa.
(2) In relatia cu comisia de evaluare, secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, insotite de raportul de evaluare complexa cu propunerea de incadrare in grad de handicap, intocmit de serviciul de evaluare complexa, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi si data de desfasurare ale sedintelor, in baza convocatorului semnat de presedintele acesteia;
c) tine evidenta desfasurarii sedintelor;
d) intocmeste procesele-verbale privind desfasurarea sedintelor;
e) redacteaza certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data la care a avut loc sedinta;
f) gestioneaza registrul de procese-verbale;
g) gestioneaza registrul de contestatii;
h) redacteaza alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) In relatia cu persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adica certificatul de incadrare in grad de handicap, programul individual de reabilitare si integrare sociala si certificatul de orientare profesionala, precum si alte documente eliberate de comisia de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data prevazuta la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare indeplineste orice alte atributii stabilite, in conditiile prevazute de lege, de conducatorul DGASPC.

Articolul 16
(1) Certificatele de incadrare in grad de handicap, certificatele de orientare profesionala si deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum si modul in care acestea au fost luate se consemneaza de secretarul comisiei de evaluare in procesul-verbal al sedintei; procesulverbal se semneaza de catre presedinte si de membrii prezenti.
(2) Procesele-verbale ale sedintelor se consemneaza in registrul de procese-verbale ale carui pagini se numeroteaza si trebuie sa poarte stampila comisiei de evaluare, precum si semnatura secretarului comisiei de evaluare.
(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semneaza de catre presedinte si de membrii acesteia si se contrasemneaza de catre secretarul comisiei de evaluare.

Articolul 17
(1) In vederea admiterii in centre publice rezidentiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune si va inregistra o cerere in acest sens, la primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, primaria urmand sa o transmita, in termen de maximum 5 zile lucratoare, la registratura DGASPC, insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului;
c) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
d) adeverinta de venit;
e) documente doveditoare a situatiei locative;
f) ultimul talon de pensie, daca este cazul; 

Articole

Asociația Arica

Susțineți-ne pe Facebook

Doneaza prin PayPal


     

De ce PayPal?

 

Serviciul oferit de PayPal.com functionează ca un cont bancar, singura diferența este ca printr-un cont PayPal totul se realizeaza electronic, din fata calculatorului, prin intermediul unei conexiuni la Internet. Un utilizator care isi deschide un cont Paypal si-l poate incarca cu o anumita valoare, pentru acest lucru folosindu-se de un card bancar compatibil cu platile online. Banii vor fi retrasi automat din contul traditional si mutati in cel electronic.

Este important de stiut ca aceasta operatiune nu presupune nici o extrataxa, transferul banilor fiind in sine o plata online, avand comision 0. Folosirea platilor pe site-uri web din contul PayPal reduc la minimum posibilitatea fraudelor in defavoarea utilizatorului.

Mulțumim!

Sponsori

 

sponsori ARICA poza 01022022

Parteneri

sponsori si parteneri 14.10.2016 bis

Sponsorizare 3,5%

Potrivit Codului Fiscal in vigoare, contribuabilii persoane fizice pot redirectiona anual 3,5% din impozitul pe venit catre o asociatie nonprofit.

Descarca formular:

Sponsorizare 3,5% Arica

Cont ARICA:
RO91UGBI0000072018434RON
Garanti Bank, Sucursala Stefan cel Mare

Sponsorizare 20%

SPONSORIZARILE CATRE ONG-uri NU CRESC CHELTUIELILE SOCIETATILOR COMERCIALE. Puteti face sponsorizari de pana la 20% din impozitul pe profit datorat Statului, in limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei, iar impozitul se diminueaza cu suma aferenta sponsorizarii, cheltuiala fiind astfel deductibila.

Descarca contract : 20% - ARICA

Contact

Ne puteți contacta prin email:

office@autism-arica.ro

 

 

MEMBER OF